Λαμπεντοῦζα, νέα τραγωδία

Στὴν Λαμπεντοῦζα τῆς Ἰταλίας νέα τραγωδία, μὲ τριακόσιους μετανάστες νεκρούς, προστίθεται στὶς προηγούμενες∙ τὸ μικρὸ νησὶ τῆς Μεσογείου καὶ κοντὰ στὶς ἀφρικανικὲς ἀκτὲς θεωρεῖται ἰδανικὸς τόπος γιὰ τὴν εἴσοδο τῶν λαθρομεταναστῶν στὴν Εὐρώπη. Ἡ θαλασσοταραχὴ ἦταν ἡ αἰτία γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῆς λέμβου καὶ τὴν ἀπώλεια τῶν ἐπιβατῶν της∙ τὸ μεταναστευτικὸ δὲν βρίσκει λύση στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, τὸν κύριο πόλο ἕλξεως τῶν πεινασμένων καὶ βασανισμένων λαῶν τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας. Οἱ πόροι τοῦ κοινοτικοῦ προϋπολογισμοῦ δὲν εἶναι ἐπαρκεῖς γιὰ τὴν λήψη προσθέτων μέτρων, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀσυμφωνία μεταξὺ τῶν ἑταίρων εἶναι πολὺ μεγάλη∙ ἡ οἰκονομικὴ κρίση προβάλλεται ὡς δικαιολογία ἀπ’ τὶς κυβερνήσεις γιὰ τὴν ἄρνησή τους στὴν αὔξηση τῶν κονδυλίων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πλημμυρίδος μεταναστῶν.