Συγκρουσιακὸς μὲ τὴν Εὐρώπη

Ἔντονα συγκρουσιακὸς μὲ τὴν Εὐρώπη καὶ δημαγωγικὸς στὸ ἐσωτερικὸ ἐμφανίσθηκε ὁ Ναπολεοντίσκος, ἐνῶ πρότεινε γιὰ Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας τὸν Προκόπη Παυλόπουλο, ὁ ὁποῖος καὶ θὰ ἐκλεγεῖ σήμερα∙ οἱ ἐπικλήσεις στὴν λαϊκὴ ἐντολὴ δείχνουν ὅτι δὲν ἔχει ἀποκαταστήσει ἐπαφὴ μὲ τὴν πραγματικότητα καὶ τὴν ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς, ἐνῶ ὑποσχέθηκε τὴν ψήφιση νομοσχεδίων στὰ ὁποῖα εἶναι ἀπολύτως ἀντίθετοι οἱ δανειστές. Προέβλεψε μάλιστα ὅτι οἱ διαπραγματεύσεις θὰ διαρκέσουν ἀρκετά, ἀλλὰ μὲ αἴσιο τέλος, ἐνῶ ζήτησε τὴν συναίνεση στὸ ἐσωτερικό, χωρὶς ὅμως συγκεκριμένη πρόταση πρὸς τὶς ἄλλες πολιτικὲς δυνάμεις∙ ἐπιδόθηκε ὅμως σὲ ἀντιγερμανικὴ ὑστερία, καταγγέλλοντας, ὅτι στὴν Εὐρώπη ὑπάρχει κίνημα ὑπονομεύσεως τῆς πολιτικῆς του∙ ἡ ἀποδοχὴ του ἀπ’ τοὺς βουλευτές του ἦταν ἀπὸ ἀδιάφορη ἕως προβληματική, μὲ τὸ παγωμένο βλέμμα τους χαρακτηριστικὴ ἀντίδραση. Ἡ πόλωση στὸ ἐσωτερικὸ μᾶλλον εἶναι τὸ σχέδιό του, ἀπέναντι στὴν δεδομένη πλέον ἀποτυχία τῆς οἰκονομικῆς του πολιτικῆς.