Κοινὴ θέση φιλοευρωπαϊστῶν

Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἦρθε σὲ τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Σταῦρο Θεοδωράκη καὶ τὸν Εὐάγγελο Βενιζέλο, γιὰ τὴν ἀποδοχὴ κοινῆς στάσεως ἀπέναντι στὶς διαπραγματεύσεις τῆς κυβερνήσεως μὲ τὴν τρόϊκα καὶ περισσότερο μὲ τὴν Εὐρωζώνη∙ οἱ τρεῖς τους συμφώνησαν ὅτι πρέπει νὰ παραμείνουμε πάσῃ θυσίᾳ στὸ εὐρώ, ἀλλὰ καὶ νὰ στηρίξουν τὴν κυβέρνηση στὶς διαπραγματεύσεις, ἀρκεῖ καὶ αὐτὴ νὰ ἔχει τὴν πρέπουσα ἀξιολόγηση τῶν προβλημάτων μας. Ἡ προχειρότης καὶ ἡ ἀδυναμία σωστῆς ἀξιολογήσεως εἶναι τὸ κύριο πρόβλημα, διότι ἄλλο πρᾶγμα εἶναι οἱ διαβουλεύσεις σὲ τεχνικὸ ἐπίπεδο, γιὰ τὴν κατάσταση τῶν οἰκονομικῶν μας καὶ τῶν μεταρρυθμίσεων, καὶ ἄλλο τὰ ζητήματα ἀρχῶν καὶ γενικῆς πολιτικῆς∙ στὴν ὥρα του πάει τὸ καθένα.