Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις γιὰ δεύτερη μέρα, λόγῳ τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος∙ τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε σταθερό, στὰ 1,1426 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 135,6280 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1221,75, καὶ παρέμεινε ἀμετάβλητο τὸ πετρέλαιο, 62,04. Οἱ ἐπενδυτὲς τηροῦν ἐπιφυλακτικὴ στάση, παρὰ τὶς διαβεβαιώσεις τῶν Ἀθηνῶν γιὰ τὴν ἐπίτευξη συμφωνίας, περισσότερο διότι δὲν καταλαβαίνουν τὴν στάση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν∙ ὁ κουρεμένος ἔχει διασπείρει τὴν ἀβεβαιότητα μέχρι τὴν καχυποψία στοὺς διεθνεῖς οἰκονομικοὺς κύκλους γιὰ τὶς προθέσεις του. Οὐδέποτε ἔχουν συναντήσει ὑπουργό, μὲ τόσο ἀλλοπρόσαλλες θέσεις καὶ μὲ χειρότερη ἄγνοια τῶν οἰκονομικῶν τῆς χώρας του∙ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὁ φόβος γιὰ πόλεμο στὴν Λιβύη ἀνησυχεῖ τοὺς ἐπενδυτές, διότι γνωρίζει ὅτι μπορεῖ νὰ προσλάβει ἀνεξέλεγκτες διαστάσεις, ὁπότε ἡ ἀνατίμηση τοῦ πετρελαίου θὰ ἐπιταχυνθεῖ, μὲ κερδισμένους τοὺς Ρώσους καὶ τὶς πετρελαιοπαραγωγὲς χῶρες. Ἡ κατάσταση στὴν Οὐκρανία δὲν ἀνησυχεῖ τὶς ἀγορὲς σχεδὸν καθόλου.