Ἐκλογὴ Προκόπη Παυλόπουλου

Ἡ ἐκλογὴ τοῦ Προκόπη Παυλόπουλου στὸ ἀνώτατο ἀξίωμα τῆς χώρας ἔγινε μὲ 233 ψήφους, ὅπως ἀναμενόταν, καὶ ἡ χώρα ἀποκτᾶ Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, καθηγητὴ τοῦ Διοικητικοῦ Δικαίου καὶ ἔμπειρο πολιτικό∙ ἐξασφαλίζεται ἔτσι μία σταθερὴ βάση στὶς χαλεπὲς μέρες, μὲ τὶς διαπραγματεύσεις γιὰ τὸ πρόγραμμα, ποὺ ἀκολουθοῦν. Ἐπειδὴ εἶναι δύσκολες οἱ προβλέψεις, ἂν καὶ ὅλα πείθουν, ὅτι ἡ κυβερνήση θὰ δείξει φρόνηση καὶ σωφροσύνη ἔστω καὶ τὴν τελευταία στιγμή, πιθανὸν καὶ κάτω ἀπ’ τὴν πίεση τῆς οἰκονομικῆς πραγματικότητος, ἡ ὕπαρξη τῆς ἐγγυήσεως τοῦ ρυθμιστοῦ τοῦ πολιτεύματος ἀποτελεῖ διασφάλιση γιὰ τὴν χώρα καὶ τοὺς ἑταίρους, ἔστω καὶ μὲ περιορισμένες ἁρμοδιότητες∙ ὁ Πρόεδρος συμπληρώνει ἢ καὶ ἀναπληροῖ πολλὲς φορὲς τὴν αἴσθηση τῆς σταθερότητος καὶ τῆς ὁμαλῆς πορείας τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἂν οἱ ἄλλες ἐξουσίες παρουσιάζουν κάποια δυσνεκτικότητα. Οἱ μέρες εἶναι χαλεπές, διότι αὐτὴ τὴν ἐπιλογὴ κάναμε. Ὅλοι μας αἰσθανόμαστε τὴν εὐθύνη.