Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, μετὰ τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Ἕλληνος ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν πρὸς τὴν Ἐπιτροπὴ γιὰ παράταση ἐπὶ ἕξι μῆνες τοῦ προγράμματος∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3377 δολλάρια καὶ 135.3600 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 58,70, ἐνῶ βελτιώθηκε ὁ χρυσός, 1217,75. Ἡ ἀρχικὴ αἰσιοδοξία γιὰ τὸ ἑλληνικὸ αἴτημα ἀμαυρώθηκε, διότι τὸ Βερολίνο τὸ ἀπέρριψε, διότι δὲν καλύπτει τοὺς ὅρους παρατάσεως τοῦ προγράμματος καὶ δὲν ἀπαντάει στὸ πῶς θὰ καλυφθοῦν τὰ ἐλλείμματα∙ ἡ Ἐπιτροπὴ ὅμως, ἀπ’ τὴν πλευρά της, χαρακτήρισε θετικὸ βῆμα τὴν ὑποβολὴ τοῦ αἰτήματος, ἂν καὶ ὅλα θὰ κριθοῦν στὸ σημερινὸ Γιούρογκρουπ στὶς Βρυξέλλες. Οἱ ἐπενδυτὲς εἶδαν μὲ καλὸ βλέμμα τὸ αἴτημα, διότι πιστεύουν ὅτι στὸ τέλος θὰ βρεθεῖ σήμερα λύση∙ στὴν Οὐκρανία ἡ ἐκεχειρία τηρεῖται πλήρως σχεδόν, ἂν καί, ἡ αἴτηση τοῦ Κιέβου γιὰ τὴν ἀποστολὴ εἰρηνευτικῆς δυνάμεως στὴ διαχωριστικὴ ζώνη, συναντᾶ τὴν ἀντίδραση τῆς Μόσχας.