Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μετὰ τὴν ἐκτόνωση τῆς ἑλληνικῆς κρίσεως καὶ τὴν διαφαινόμενη εἰρήνευση στὴν Οὐκρανία∙ τὸ εὐρὼ διολίσθησε ἐλαφρὰ στὰ 1,1330 δολλάρια, καὶ 135,3865 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1119,50, καὶ τὸ πετρέλαιο, 59,48. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀναθάρρησαν κάπως, γιὰ τὰ διαφαινόμενα καλὰ νέα, ἀλλὰ ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν ὑποχώρηση τοῦ πετρελαίου καὶ τὴν συρρίκνωση σχεδὸν τῶν κερδῶν τῶν πετρελαϊκῶν ἑταιρειῶν∙ ἤδη ἡ ΒΡ καὶ ἄλλες βρεταννικὲς ἀνακοίνωσαν μείωση τῶν κερδῶν τους κατὰ 30%, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀντλιῶν στὴ Βόρειο Θάλλασα κατὰ 50%. Οἱ πληροφορίες ὅτι ἡ τιμὴ μπορεῖ νὰ καταρρεύσει καὶ στὰ δέκα δολλάρια τὸ βαρέλι, ἐξ αἰτίας τῶν προοπτικῶν πωλήσεως μέρους τῶν ἀμερικανικῶν στρατηγικῶν ἀποθεμάτων, καθὼς ἔχουν ὑπερβεῖ κατὰ πολὺ τὰ ἀνώτατα ὅριά τους, εἶναι διάχυτες στὴν ἀγορά∙ τὸ δημοσιονομικὸ ὅμως πρόβλημα εἶναι μεγάλο γιὰ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, διότι σχημάτισαν τὰ ἀποθέματα μὲ ὀγδόντα δολλάρια.