Ἀναθεώρηση λειτουργίας ΣΑ

Τὴν ἀναθεώρηση τῆς λειτουργίας τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ ζήτησε ὀ Κινέζος ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, μὲ σκοπὸ τὴν ἀμεσώτερη ἀποτελεσματικότητά του, ἀλλὰ συνάντησε τὴν ἔντονη ἀντίδραση τοῦ Ἀμερικανοῦ Μονίμου Ἀντιπροσώπου∙ τὴν κινεζικὴ πρόταση ὑποστήριξε θερμὰ ὁ Ρῶσος ὑπουργὸς καὶ πολλὰ μὴ μόνιμα μέλη, ἐνῶ ἡ Γαλλία τήρησε οὐδέτερη στάση, μὲ ἀπόκλιση πρὸς τὴν Κίνα, ἀλλὰ ἀντιθέτου ἀποκλίσεως ἦταν ἡ Βρεταννία. Τὰ πέντε μόνιμα μέλη, ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία καὶ Βρεταννία, ἔχουν δικαίωμα βέτο σὲ ὁποιαδήποτε ἀπόφαση τοῦ ΣΑ, χωρὶς τὴν ἀνάγκη ἐπαρκοῦς αἰτιολογήσεώς της, ὁπότε σὲ πολλὰ διεθνῆ προβλήματα τὸ βέτο παρεμποδίζει τὴν παρέμβαση τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ, ὄχι μόνο γιὰ τὴν λύση τους, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἀνακούφιση τῶν γυναικοπαίδων καὶ τῶν ἀμάχων∙ ὑπάρχει καὶ τὸ αἴτημα διευρύνσεως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μονίμων μελῶν, καθὼς ἄλλαξε ἡ ἰσορροπία στὴν παγκόσμια σκηνὴ τὰ ἑβδομῆντα χρόνια ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ πολέμου.