Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς ἀβεβαιότητος στὴν Οὐκρανία καὶ παρὰ τὴν ρύθμιση τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος∙ τὸ εὐρὼ διολίσθησε ἐλαφρὰ στὰ 1,1345 δολλάρια καὶ 134,8790 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1206.50, καὶ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 59,06. Οἱ ἐπενδυτὲς τηροῦν ἐπιφυλακτικὴ στάση, παρὰ τὴν αἰσιοδοξία τῶν ἀμερικανικῶν κέντρων στρατηγικῶν μελετῶν, τὰ ὁποῖα προβλέπουν τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης καὶ τῆς Ρωσίας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπιβολὴ αὐστηροῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος στὴν Κίνα∙ οἱ εὐρωπαϊκοὶ κύκλοι δὲν παίρνουν στὰ σοβαρὰ τὶς ἐκτιμήσεις αὐτές, ἐνῶ μὲ σαφέστατη εἰρωνεία μέχρι σαρκασμὸ τὶς ἀντιμετωπίζουν οἱ Ρῶσοι καὶ οἱ Κινέζοι. Οἱ ἀναλυτές τους ἀπαντοῦν ὅτι ἀποτελοῦν ἔνεση αἰσιοδοξίας στὴν ἀμερικανικὴ κοινὴ γνώμη, μετὰ τὶς συνεχεῖς ἀποτυχίες τους στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὴν Οὐκρανία∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔπαψαν νὰ πιστεύουν ὅτι θὰ κερδίσει τὸν ἐμφύλιο πόλεμο τὸ Κίεβο, ἀλλὰ βλέπουν σοβαρὲς πιθανότητες ἐπεκτάσεως τῆς διαμάχης σὲ ἄλλες ἐπαρχίες.