Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἐξ αἰτίας τῆς ἀπειλῆς γιὰ χρεωκοπία τῆς Οὐκρανίας∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1316 δολλάρια καὶ στὰ 134,5260 γιέν, ἀλλὰ ἀνέβηκε ἀρκετὰ ὁ χρυσός, 1220, καὶ τὸ πετρέλαιο, 61,81. Οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι φοβοῦνται τὶς προεκτάσεις τῆς ἀπειλῆς χρεωκοπίας τῆς τραυματισμένης χώρας, διότι γνωρίζουν ὅτι δὲν προσφέρεται εὔκολα ἄλλη βοήθεια∙ ἡ ἧττα της ἀπέναντι στοὺς Ρωσόφωνους αὐτονομιστὲς θεωρεῖται δεδομένη, ἐπειδὴ κανένας πόλεμος δὲν κερδίζεται χωρὶς ἐπαρκῆ χρηματοδότηση καὶ περισσότερο στὴν ἐποχή μας. Ἀπὸ τὴν ἄλλη στὴν Σαγκάη σημειώθηκε ἄνοδος, ἐπειδὴ παρουσιάζονται τὰ πρῶτα ἀποτελέσματα τῆς ἐνισχύσεως τῆς ρευστότητος στὴν οἰκονομία της, ἐνῶ βελτιώνεται σημαντικὰ ἡ θέση τοῦ ρεμίνμπι στὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία καὶ πολλὲς χῶρες τὸ χρησιμοποιοῦν ὡς μοναδικὸ ἀνταλλακτικὸ μέσο καὶ ὡς συναλλαγματικό τους ἀπόθεμα. Τὸ δολλάριο χάνει συνεχῶς ἔδαφος στὸ παγκόσμιο οἰκονομικὸ κέντρο, ἐνῶ καὶ ἀπὸ ἄλλες ἠπείρους στρέφονται πρὸς τὸ κινεζικὸ νόμισμα.