Ἀπομόνωση στὴν Εὐρωζώνη

Σὲ πλήρη ἀπομόνωση στὴν Εὐρωζώνη ὁδηγήθηκε ἡ χώρα, μὲ τὶς ὕβρεις καὶ προκλήσεις ἐναντίον ὅλων καὶ τῆς Γερμανίας περισσότερο, ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ τοὺς ὑπουργούς του∙ ἀπέδειξαν, ὄχι μόνο τὴν πλήρη ἀσχετοσύνη τους μὲ τὰ εὐρωπαϊκὰ πράγματα καὶ τὰ οἰκονομικά μας στοιχεῖα, ἀλλὰ καὶ τὸν βρώμικο ρόλο τους, διότι εἶναι ἀδύνατο τὸ νὰ μὴν καταλαβαίνουν τὸ ποῦ ὁδηγοῦν τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς ἴδιους∙ ἀκολουθεῖ πάντα λογοδοσία, ὅπως τοὺς προειδοποίησε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, τέτοια ἐγκλήματα, ὅπως ἡ ἐπιβολὴ τρίτου μνημονίου καὶ ἡ ἐπιστροφὴ στὴν ὕφεση. Ἡ Μπούντεστανγκ καὶ ἕξι Κοινοβούλια ἐπικύρωσαν τὴν παράταση τῆς συμφωνίας, ἀλλὰ ἡ Ἑλληνικὴ Βουλὴ ὄχι, ἐνῶ ὁ πρωθυπουργὸς ἐπιδόθηκε στὸ ὑβρεολόγιό του, ὅπως ὅταν ἦταν στὴν ἀντιπολίτευση∙ τοὺς ἔχει ἀνάγκη τοὺς ἑταίρους, διότι αὐτοὶ θὰ ἐγκρίνουν τὴν ἐκταμίευση τῶν δόσεων, διαφορετικὰ χρεωκοποῦμε. Ἀποκλείεται νὰ τὰ ἀγνοεῖ∙ σαφέστατα ὅμως ἀποκαλύπτουν τὶς κερδοσκοπικὲς ἐξαρτήσεις του.