Τρίτο Μνημόνιο, 30-50 δις

Στὰ τριάντα μὲ πενῆντα δις εὐρὼ ἀνεβάζει τὸ ὕψος τοῦ τρίτου Μνημονίου, γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ὁ Ἱσπανὸς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν∙ οἱ προβλέψεις του στηρίζονται στὴν βεβαιότητα τῆς ὑφέσεως στὴν χώρα μας, μὲ τὴν παντελῆ ἀπουσία οἰκονομικῆς πολιτικῆς ἀπ’ τὴν κυβέρνηση. Ἡ Ἐπιτροπὴ δὲν σχολίασε τὶς δηλώσεις του καὶ ἴσως ἦταν ἐνήμερη, μᾶλλον, «τὰ λέει στὴν νύφη γιὰ νὰ τ’ ἀκούσει ἡ πεθερά»∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν ἀνησυχήσει πάρα πολύ, ὄχι μόνο γιὰ τὴν καθυστέρηση τῆς κυβερνήσεως στὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων, ὥστε νὰ ἐγκριθοῦν οἱ δόσεις καὶ νὰ ἀναπνεύσει δημοσιονομικὰ ἡ χώρα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὕφεση στὴν οἰκονομία μας. Εἴμασταν δεύτερη χώρα στὴν Εὐρωζώνη, μετὰ τὴν Ἰρλανδία, τὸ τρίτο τρίμηνο καὶ ἡ πολιτικὴ ἀστάθεια μᾶς ἔφερε μερικὲς θέσεις πιὸ κάτω, ἐνῶ προβλέπεται ὕφεση μᾶλλον πάλι στὸ δεύτερο τρίμηνο∙ τὰ δημόσια ἔσοδα ἔχουν καταρρεύσει πλέον πλήρως.