Ρωσία, Κίνα καὶ πόλεμος

Σὲ κοινὸ ἑορτασμὸ τοῦ τέλους τοῦ πολέμου συμφώνησαν Ρωσία καὶ Κίνα, μὲ σκοπὸ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας∙ ἔχει σχηματισθεῖ εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ ἀπὸ πολιτικοὺς καὶ ἱστορικούς, γιὰ τὴν παρουσίαση τῶν πραγματικῶν γεγονότων ἑβδομῆντα χρόνια μετά. Ἡ Ἐπιτροπὴ ἀνακοίνωσε, ὅτι τὰ θύματα τοῦ πολέμου ἦταν, Ρωσία, 27 ἑκατομμύρια, Κίνα, 20, Γερμανία, 7,3, Ἰαπωνία, 2,7, Γαλλία, 700000, Βρεταννία, 450000, Ἀμερική, 418000, ἐνῶ δὲν ὑπολογίζονται οἱ καταστροφὲς σὲ παραγωγικὲς δυνάμεις καὶ φυσικὸ πλοῦτο∙ οἱ ἡγεσίες τῶν δύο μεγάλων θὰ παραβρεθοῦν στοὺς ἀντίστοιχους ἑορτασμοὺς στὴν Μόσχα καὶ στὸ Πεκῖνο τὸν Μάιο, ὅπου θὰ κληθοῦν καὶ οἱ ἡγέτες τῶν δυτικῶν χωρῶν, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν θὰ προσέλθουν τελικὰ κάποιοι, λόγῳ τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως. Τὴν πλήρη διαφοροποίησή τους ἀπ’ τὴν δυτικὴ προπαραγάνδα ἐπιχειροῦν.