Εὐρώπη, ἀρνητικὰ ἐπιτόκια

Ἡ ἀνάκαμψη ἄρχισε στὴν Εὐρωζώνη, μὲ πρώτη τὴν Ἰρλανδία καὶ τὴν Γερμανία, καὶ τὴν Ἑλλάδα μέχρι τὸν Δεκέμβριο, παρὰ τὴν διολίσθηση τοῦ εὐρὼ σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα ἑνδεκαετίας, ἀλλὰ μὲ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια στὰ βραχομεσοπρόθεσμα ὁμόλογά της∙ οἱ παραγγελίες βιομηχανικῶν προϊόντων ὑποχώρησαν τὸν Ἰανουάριο στὴν Γερμανία, ἐξ αἰτίας τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας, ἀλλὰ αὐξήθηκαν ἀπότομα ἐκεῖνες τῶν ἐργαλειομηχανῶν. Πάντως οἱ Εὐρωπαῖοι πληρώνουν τὶς συνέπειες τῶν κυρώσεων, ἐνῶ τὸ ἐμπόριο τῆς Μόσχας μὲ τὴν Οὐάσιγκτον αὐξήθηκε κατὰ 14% τὸ παρελθὸν ἔτος∙ ἰδιαιτέρως στὴν προηγμένη καὶ στὴν διαστημικὴ τεχνολογία οἱ Ἀμερικανοὶ συνεχίζουν κανονικὰ τὶς σχέσεις τους μὲ τὴν Ρωσία, ὅπως καὶ οἱ μεγάλες πετρελαϊκὲς ἑταιρεῖες τους τὶς ἐπενδύσεις τους στὴν Σιβηρία. Ἡ διολίσθηση τοῦ εὐρὼ εὐνοεῖται ἀπ’ τὶς περισσότερες χῶρες, διότι διευκολύνει τὶς ἐξαγωγές τους∙ στὰ διετῆ ὁμόλογα ἔχουν ἀρνητικὸ ἐπιτόκιο, Βέλγιο, Ὁλλανδία, Αὐστρία, Γαλλία, καὶ Γερμανία καὶ στὰ πενταετῆ.