Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις στὴν Δὺση, μὲ ὑποχώρηση στὴν
Σαγκάη, μετὰ τὴν πρόβλεψη τῆς κυβερνήσεως, ὅτι προβλέπει ὑποχώρηση τῆς ἀναπτύξεως στὸ 7% φέτος∙ τὸ εὐρὼ διολίσθησε στὰ 1,1057 δολλάρια καὶ 132,8945 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1199,75, ἀλλὰ βελτίωσε τὴν θέση του τὸ πετρέλαιο, 61,07. Οἱ Εὐρωπαῖοι δείχνουν ὅτι προτιμοῦν τὴν διατήρηση τοῦ ἑνιαίου νομίσματος σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα, ἂν καὶ διαφωνεῖ ἡ Γερμανία, ἐπειδὴ εὐνοοῦνται ἔτσι οἱ ἐξαγωγές τους, ἐνῶ οἱ περισσότερες ἀπολαμβάνουν ἀρνητικὰ ἐπιτόκια γιὰ τὰ βραχυπρόθεσμα ὁμόλογα, παρὰ τὶς ἐπιφυλάξεις τῶν οἴκων ἀξιολογήσεως, μὲ τὶς ἐκθέσεις τους πάντοτε εἰς βάρος των, ἀλλὰ μὲ τὰ ἐπιτόκια νὰ πέφτουν∙ τὰ γεγονότα στὴν Μέση Ἀνατολὴ προκαλοῦν ἔντονες ἀνησυχίες, κυρίως μὲ τὶς ἀντιδράσεις τῶν ἀραβικῶν χωρῶν στὴν ἀνάδειξη του Ἰράν, ὡς ἰσχυροῦ παράγοντος τῆς περιοχῆς. Στὴν Οὐκρανία ἡ ἐκεχειρία τηρεῖται, ἀλλὰ τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ οἰκονομικὴ χρεωκοπία της.