Γιοῦνκερ, στρατὸς Εὐρώπης

Τὴν δημιουργία εὐρωπαϊκοῦ στρατοῦ, γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ τὴν παρέμβασή του ὅταν παραστεῖ ἀνάγκη, προτείνει ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, μὲ συνέντευξή του σὲ γερμανικὴ ἐφημερίδα∙ ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ὑπογραμμίζει, ὅτι ἡ κρίση στὴν Οὐκρανία ἀποκάλυψε τὴν ἀπουσία ἑνιαίας ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ στρατιωτικῆς προετοιμασίας γιὰ κάθε ἐνδεχόμενο. Ἡ πρόταση βρίσκει εὐήκοον οὖς στὴν Γερμανία καὶ Γαλλία, καὶ τὰ περισσότερα μέλη τῆς Εὐρωζώνης, ἀλλὰ ὄχι καὶ στὴν Βρεταννία καὶ πολὺ περισσότερο στὴν Ἀμερικὴ καὶ στὴν Ρωσία∙ ἀναγνωρίζουν οἱ τρεῖς αὐτὲς δυνάμεις ὅτι ἡ Εὐρώπη θὰ ἀποκτήσει ἔτσι αὐτόνομη διεθνῆ παρουσία καὶ δὲν θὰ ἐξαρτᾶται ἀπ’ τὸ ΝΑΤΟ στὰ μεγάλα προβλήματα. Ἄλλωστε καὶ στὴν τελευταία συζήτηση στὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν, ὑπὲρ τῆς ἐπεκτάσεως τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας ἐτάχθησαν οἱ βόρεις χῶρες, ἐνῶ οἱ νότιες ἀντιτάχθηκαν, μὲ τὸν γαλλογερμανικὸ ἄξονα μᾶλλον ἀρνητικό.