Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ τὸ εὐρὼ σὲ συνεχῆ διολίσθηση, παρὰ τὰ καλὰ νέα γιὰ τὴν αὔξηση τῆς ρευστότητος στὴν Εὐρωζώνη∙ τὸ εὐρὼ ἔπεσε στὰ 1,0853 δολλάρια καὶ 131,3050 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1173,50, καὶ τὸ πετρέλαιο, 59,39. Ἡ ὑποτίμηση δείχνει ὅτι εἶναι εὐπρόσδεκτη ἀπ’ τὶς περισσότερες χῶρες τῆς Εὐρωζώνης, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Γερμανίας, διότι ἔτσι διευκολύνονται οἱ ἐξαγωγές τους, ἂν καὶ αὐτὲς τῆς Γερμανίας μειώθηκαν, ἐξ αἰτίας τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας, κατὰ 2,1% τὸν Ἰανουάριο∙ ἡ ἔναρξη τῆς χαλαρώσεως τῆς ρευστότητος ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα δὲν ἐπηρέασε τὸ εὐρώ, παρὰ τὴν ὑποβολὴ τῶν σχετικῶν αἰτημάτων ἀπ’ τὶς κεντρικὲς τράπεζες τῆς Εὐρωζώνης. Ὁπωσδήποτε θὰ ἐπηρεασθεῖ ἡ ἀνάπτυξη καὶ ἡ κίνηση τῆς ἀγορᾶς, διότι τὰ περισσότερα ἀπ’ τὰ κεφάλαια αὐτὰ θὰ διοχετευθοῦν στὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις οἱ ὁποῖες ἔχουν τὸν ὑψηλότερο πολλαπλασιαστὴ στὴν οἰκονομία.