Γαλλικὰ μαχητικὰ drones

Ἡ γαλλικὴ Dassault παρουσίασε τὰ πρῶτα μὴ ἐπηνδρωμένα μαχητικά της ἀεροσκάφη στὸ εὐρὺ κοινὸ στὸ Ἰστρὲς τῆς Προβηγκίας∙ τὰ drones πέρασαν τὶς δοκιμὲς καὶ ἀποστέλλονται γιὰ ἀσκήσεις στὴν Ἰταλία καὶ στὴν Σουηδία. Πρόκειται γιὰ μαχητικὸ μὲ εὐρεία ἀκτίνα δράσεως καὶ ἱκανότητα ἐλιγμῶν σὲ περίπτωση ἀναχαιτίσεώς του ἀπὸ καταδρομικά∙ στὸ πρόγραμμα κατασκευῆς συμμετέχουν ἀεροναυπηγικὲς βιομηχανίες ἀπὸ πέντε ἄλλες χῶρες, Σουηδία, Ἰταλία, Ἑλβετία, Ἱσπανία καὶ Ἑλλάδα, οἱ δὲ ἐργασίες κατασκευῆς του εἶχαν ἀρχίσει τὸ 2006. Ἡ ΕΑΒ εἶχε δηλώσει συμμετοχὴ καὶ προσφέρει τὴν τεχνογνωσία της στὰ προγράμματα πτήσεως καὶ ἀποστολῶν τοῦ ἀεροσκάφους, ἐπειδὴ θεωρεῖται ἀνταγνωστικὴ τουλάχιστον στὰ θέματα αὐτά, λόγῳ τῆς πρωτοπορίας της στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία∙ σὲ περίοδο κρίσεως καὶ ἐξαθλιώεως τῶν πάντων ὑπάρχουν καὶ οἱ ἀνταγωνιστικοὶ κλάδοι τῆς οἰκονομίας μας, μὲ πρῶτον τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, σὲ τομεῖς πέραν ἀπ’ τὴν κινητὴ τηλεφωνία στὴν ὁποία διακρίνεται ἀπὸ πολλὰ χρόνια.