Σαμαρᾶς, ἀπαιτεῖται ἐπίδειξη σοβαρόητος

Τὴν ἐπίδειξη σοβαρότητος καὶ ὑπευθυνότητος ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα, ζήτησε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ὥστε νὰ ὁλοκληρωθοῦν τὸ ταχύτερο δυνατὸ καὶ νὰ περιορισθοῦν οἱ ζημίες γιὰ τὴν χώρα∙ ὁ τέως πρωθυπουργὸς ὑπογράμμισε ὅτι χάθηκαν σαρανταπέντε μέρες ἄσκοπα καὶ πρέπει νὰ καλυφθεῖ ἐπειγόντως ἡ καθυστέρηση, διότι ἡ ἀγορὰ ἔχει πλήρως ἀπονεκρωθεῖ. Ἡ καλὴ πολιτικὴ διάθεση δὲν φαίνεται ὅτι κατανοεῖται ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ τὸ ἐπιτελεῖο ποὺ χαρακτηρίζονται ἀπὸ ἀπειρία καὶ ἀλαζονεία, ἀλλὰ καὶ παντελῆ ἄγνοια τῶν προβλημάτων τῆς οἰκονομίας καὶ τῶν εὐρωπαϊκῶν κανόνων∙ ἤδη πάντως πληθαίνουν οἱ ἐκτιμήσεις, ὅτι οἱ ἐκλογὲς καθίστανται ἀναπόφευκτες, διότι ἡ κυβέρνηση βρίσκεται σὲ πλήρη ἀδυναμία νὰ χειρισθεῖ τὰ προβλήματα, ἐνῶ οἱ συγκρούσεις ἀπ’ τὶς συνιστῶσες της ἐντὸς αὐτῆς ὀξύνονται.