Οἰκονομία, ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης

Οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι ἔχουν χάσει ἐντελῶς τὴν ἐμπιστοσύνη τους πρὸς τὴν κυβέρνηση, ἀκόμη καὶ ὅσοι εἶχαν ἐπιδείξει κάποια ἀνοχὴ τὶς πρώτες μέρες∙ ὅλοι εἶναι ἀπογοητευμένοι καὶ περιορίζουν τὶς πληρωμές, ἀκόμη καὶ στὶς μεταξύ τους δοσοληψίες, διότι δὲν γνωρίζουν τὸ τί θὰ γίνει αὔριο. Ὁ τουρισμὸς καὶ ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία εἶναι οἱ μόνοι κλάδοι ποὺ δουλεύουν ἱκανοποιητικά, ἀλλὰ ἀντιμετωπίζουν προβλήματα, μὲ τὶς προμήθειές τους καὶ μὲ τὴν ἄντληση τῶν κεφαλαίων τους ἀπ’ τὶς τράπεζες, λόγῳ παντελοῦς ἐλλείψεως ρευστότητος∙ ἡ ἀναγνώριση τῆς νομιμότητος τῶν ἀδειῶν τῆς «Ἑλληνικὸς Χρυσός» ἦρθε, μετὰ ἀπὸ πιέσεις γιὰ φυγὴ τῶν ἐπενδυτῶν. Τὸ κακὸ ὅμως ἔγινε, διότι κανένας ξένος ἐπενδυτὴς δὲν ἔρχεται πλέον στὴν Ἑλλάδα∙ ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν κυβέρνηση φαίνεται πολὺ δύσκολη.