Εὐθεῖα ἀμφισβήτηση Μαξίμου

Στὴν εὐθεῖα ἀμφισβήτηση τῆς ἐξουσίας τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ ἐσωτερικὸ τῆς κυβερνήσεως προβαίνουν οἱ ὑπουργοὶ τῆς ἀριστερῆς πλατφόρμας, τὴν κρίσιμη στιγμὴ μάλιστα τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόϊκα∙ οἱ πρωτοβουλίες γιὰ τὸν «Ἑλληνικὸ Χρυσὸ» καὶ οἱ διαδόσεις γιὰ τὰ ἀποθεματικὰ τῶν ταμείων συμπληρώνονται μὲ τὴν πλήρη ἀγνόηση τῶν ἁρμοδιοτήτων τοῦ Κουρεμένου. Οἱ πολιτικοὶ παρατηρητὲς θεωροῦν τὴν χθεσινὴ δημόσια ἐμφάνιση τοῦ Ναπολεοντίσκου μὲ τὸν ὑπουργό του ὡς ἁπτὴ ἐπίδειξη ἐμπιστοσύνης πρὸς τὸ πρόσωπό του, ἀλλὰ δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι αὐτὸ ἀρκεῖ στὴν εὐαίσθητη ἐνδοκυβερνητικὴ ἰσορροπία∙ στὴν Βουλὴ φαίνεται πιὸ καθαρὰ ἠ ἀδυναμία τοῦ πρωθυπουργοῦ, διότι ἀκόμη δὲν ἔχει προωθήσει στὴν Ὁλομέλεια τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν ἀνθρωπιστικὴ κρίση, μὲ τὶς τροπολογίες γιὰ τὴν ἀναδιαρθρωση τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου. Μένει κολοβὴ ἡ κυβέρνηση ἐπὶ δίμηνο, μὲ ἄπειρα προβλήματα, κυρίως στὰ δημόσια ἔργα, διότι δὲν ὑπάρχει ὑπουργὸς γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τῶν κονδυλίων πληρωμῆς των.