Περιφρόνηση ἀναγκῶν ἀγορᾶς

Ἡ ἐντύπωση τοῦ κόσμου τῆς ἀγορᾶς εἶναι ὅτι ἡ κυβέρνηση περιφρονεῖ προκλητικὰ τὰ προβλήματά του καὶ δὲν ἐνδιαφέρεται καθόλου γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας πρὸς τὴν ὕφεση∙ ἡ ρευστότης εἶναι ἄγνωστη λέξη πλέον στὶς ἐπιχειρήσεις, ἐνῶ ἀρχίζει ἡ τουριστικὴ περίοδος καὶ τὰ προβλήματα προμηθείας ὑλικῶν ἀπ’ τὸ ἐξωτερικὸ διευρύνονται, ἐπειδὴ ὅλοι ζητοῦν τὴν πληρωμὴ προκαταβολικά. Ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἀσχολεῖται μὲ τὴν προβολή του, ἀλλὰ οἰκονομικὴ πολιτικὴ δὲν ἔχει χαραχθεῖ ἀκόμη καὶ ἡ ἀπειλὴ διακοπῆς τῶν προγραμμάτων ΕΣΠΑ μπορεῖ νὰ μετατραπεῖ σὲ βόμβα στὰ θεμέλια τῆς οἰκονομίας∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἀνησυχοῦν περισσότερο ἀπὸ ἐμᾶς, ὅπως τὸ δείχνουν μὲ τὶς παρεμβάσεις τους, ἀλλὰ ὁ Ναπολεοντίσκος φαίνεται ὅτι ἐπαναπαύεται στὶς ἄγνωστες διαβεβαιώσεις τοῦ ὑπουργοῦ του καὶ δὲν ἀκούει τὶς ἐκκλησίες ἀγωνίας τῶν μικρομεσαίων κυρίως ἐπιχειρήσεων. Ἡ ἀτμομηχανὴ τῆς οἰκονομίας μας βρίσκεται σὲ κατάσταση ἀπογνώσεως, ἐπειδὴ δὲν φαίνεται ἐλπίδα διεξόδου ἀπὸ πουθενά.