Ἑλληνικὴ κινητὴ τηλεφωνία

Στὴν Παγκόσμια ἔκθεση κινητῆς τηλεφωνίας τῆς Βαρκελώνης σημείωσαν καὶ πλι ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία οἱ ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις, ὅλες τους σχεδὸν νέων παιδιῶν, μὲ ἔντονη τὴν ἔκφραση τῆς δημιουργικότητὸς τους∙ στὴν πρωτεύουσα τῆς Καταλωνίας ἔχει γίνει θεσμὸς πλέον ἡ ἐτήσια συνάντηση τῶν ἑταιρειῶν κινητῆς τηλεφωνίας καὶ ἡ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων καὶ σύναψη συμφωνιῶν. Ἀπ’ τοὺς τρεῖς παράγοντες τῆς κινητῆς τηλεφωνίας, παραγωγὴ τῶν συσκευῶν, διαχείριση τῶν τηλεφώνων καὶ δημιουργία τῶν προγραμμάτων, οἱ ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες εἶναι πρωτοπόρες στὸν τρίτο καὶ μάλιστα κατέχουν πρωτοποριακὴ θέση παγκοσμίως∙ αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ὅλες οἱ μεγάλες ἑταιρεῖες ἀνοίγουν κέντρα ἐρευνῶν στὴν χώρα μας. Τὴν δημιουργικότητα τῶν νέων μας, χάρις στὴν ἱκανότητα συνθέσεως τῆς ἑλληνικῆς, ἀναζητοῦν ὅλες.