Τὴν δὲ Δαρείου Στάτειραν

Ἡ ἐπιλογὴ ἀπ’ τὸν Ἀλέξανδρο ξένων γυναικῶν ὡς συζύγων τοῦ ἰδίου καὶ τῶν στρατηγῶν του ἦταν πολιτικὴ καὶ ἀπέβλεπε συναδέλφωση τῶν λαῶν τῆς αὐτοκρατορίας∙ ἦταν ἡ πρώτη καὶ μεγαλύτερη στὴν ἱστορία σύγκληση μεγάλων πολιτισμῶν καὶ ἑνοποίηση πολιτικὴ καὶ πνευματικὴ τοῦ τότε γνωστοῦ κόσμου. «Ἔγημε δὲ Ῥωξάνην ἑαυτῷ μόνην ἐρασθεὶς, τὴν δὲ Δαρείου Στάτειραν τῇ βασιλείᾳ καὶ τοῖς πράγμασι»∙ νυμφεύθηκε δὲ τὴν Ῥωξάνην τὴν ὁποία καὶ μόνο ἐρωτεύθηκε, τὴν δὲ Στάτειρα τοῦ Δαρείου τὴν παντρεύθηκε μόνο γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς βασιλείας καὶ τῆς συμφιλιώσεως τῶν λαῶν. «(Συνέφερε γὰρ ἡ τῶν γενῶν ἀνάμιξις)»∙ διότι ἐπιδίωκε τὴν ἀνάμιξη τῶν λαῶν. «Τῶν δ’ ἄλλων Περσίδων ἐκράτησε τοσοῦτον σωφροσύνῃ, ὅσον ἀνδρείᾳ Περσῶν»∙ στὶς ἄλλες δὲ Περσίδες γυναῖκες ἐπιβλήθηκε μὲ τὴν σωφροσύνη του, ὅσο μὲ τὴν ἀνδρεία στοὺς Πέρσες. Ὡς κατακτητὴς δὲν ἀντιμετώπισε τοὺς ὑποταχθέντας λαοὺς ὡς δούλους παρὰ ὡς ἰσότιμους ἐλευθέρους.