Λονδίνο, προσέγγιση Κίνας

Τὴν προσέγγιση τῆς Κίνας στὰ προγράμματα διεθνοῦς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως ἐπιχειρεῖ ἡ Βρεταννία, παρὰ τὶς ἔντονες ἀντιδράσεις τῆς Οὐάσιγκτον∙ τὸ Λονδίνο ἐκδήλωσε τὴν πρόθεσή του νὰ συμμετάσχει στὴν Ἀσιατικὴ Τράπεζα Διεθνῶν Ἐπενδύσεων, μὲ συμβολὴ στὸ ἀρχικό της κεφάλαιο. Ἡ σύσταση τῆς τράπεζας, μὲ ἕδρα τὴν Σαγκάη, ἀποφασίσθηκε στὴν διάσκεψη κορυφῆς τῶν χωρῶν τῆς
Ἀνατολικῆς Ἀσίας καὶ προβλέπεται ὅτι ἔχει ἀρχικὸ κεφάλαιο ἑκατὸ δις δολλάρια∙ ὅλες οἱ χῶρες τῆς περιοχῆς συμμετέχουν, ἀλλὰ δὲν ἔχουν ἐπιβεβαιώσει τὸ ἐνδιαφέρον τους, λόγῳ ἀμερικανικῶν πιέσεων, ἡ Νότιος Κορέα καὶ ἡ Ἰαπωνία. Οἱ Βρετανοὶ φοβοῦνται ὅτι ὁδηγοῦνται σὲ ἀπομόνωση στὴν Εὐρώπη, ἐξ αἰτίας τῆς ἀνόδου τῶν Εὐρωσκεπτικιστῶν, ἐνῶ διαπιστώνουν τὴν ἀπαξίωση τοῦ Σίτυ ὡς μεγαλυτέρου πιστωτικοῦ κέντρου παγκοσμίως, μὲ τὴν ἀντικατάστασή του ἀπ’ τὴν Σαγκάη∙ ἔτσι σκέπτονται ὡς διέξοδο τὴν ἔνταξή τους στὰ ἀναπτυξιακὰ προγράμματα τῆς Ἀσίας. Πολλοὶ τὴν θεωροῦν ὡς ἐνδεδειγμένη τὴν κίνηση.