Περιπλοκὲς μὲ τὸ πετρέλαιο

Ἡ διατήρηση τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα προβλέπεται ὅτι θὰ διαρκέσει ἐπὶ μακρόν, ἐνῶ παρατηροῦνται σοβαρὲς ἀνακατατάξεις στὴν πρώτη ἄλλοτε βιομηχανία παγκοσμίως∙ ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία διατηρεῖ ὑψηλὴ τὴν παραγωγή της, μὲ σκοπὸ νὰ πλήξει τὸ Ἰρὰν καὶ τοὺς Ἀμερικανούς, μὲ μεγαλύτερο κόστος ἀντλήσεως. Ἀλλά, παρὰ τὴν διακοπὴ τῆς παραγωγῆς στὸ ἕνα τρίτο τῶν φρεατίων, ξηρᾶς καὶ ὑποθαλασσίων, περίπου οἱ μεγάλες ἑταιρεῖες συνεχίζουν τὴν χρηματοδότηση τῶν ἐρευνῶν γιὰ νέα ἀποθέματα, διότι γνωρίζουν, ὅτι ἡ ἀξιοποίησή τους θὰ γίνει στὸ μέλλον, ὅταν θὰ αὐξηθοῦν πάλι οἱ τιμές∙ στὴν τρέχουσα συγκυρία δὲν ἀποκλείεται ἀκόμη μεγαλύτερη ὑποχώρηση τῶν τιμῶν, διότι οἱ Ἀμερικανοὶ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ πωλήσουν μεγάλο μέρος τῶν στρατηγικῶν τους ἀποθεμάτων, ἐπειδὴ δὲν ἔχουν ἄλλους χώρους ἀποθηκεύσεως καὶ ἡ διατήρηση τῆς ἀναπτύξεως τῆς Κίνας στὸ 7%, ἔχει προκαλέσει μείωση τῆς ζητήσεως διεθνῶς, παρὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν Ἰνδιῶν.