Δυναμικὴ συνοχὴ Εὐρωζώνης

Τὴν δυναμικὴ συνοχὴ τῆς Εὐρωζώνης ἐπέτυχε ἀπὸ εὐρωπαϊκῆς πλευρᾶς ἡ ἀπόφαση τῆς ἑπταμεροῦς γιὰ τὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα, ἀλλὰ καὶ τὴν δέσμευση τοῦ Ναπολεοντίσκου, ὅτι θὰ προχωρήσει στὴν ἱκανοποίηση τῶν δεσμεύσεών του ἀπέναντί της∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἐπιβεβαίωσε τὴν ὀρθὴ στρατηγική της γιὰ τὴν πολιτικὴ ἑνότητα τῆς Εὐρώπης. Ἀνεξαρτήτως τῶν περιδιαβάσεων τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως ἀναγνωρίζει ὅτι ἔχουν προτεραιότητα δύο πράγματα, πρῶτον, ἡ προάσπιση τοῦ εὐρώ, ἀπέναντι τὴν ζημία εἰς βάρος του, πολιτικὴ καὶ οἰκονομική, ἀπ’ τὴν ἀποχώρηση ἑνὸς ἑταίρου∙ δὲν τίθεται πρὸς συζήτηση, διότι ἡ καγκελάριος θεωρεῖ τὸ ἑνιαῖο νόμισμα ὡς κύριο συνεκτικὸ κρίκο τῆς εὐρωπαϊκῆς συνοχῆς, μὲ δεύτερο τοὺς θεσμοὺς καὶ τὴν ἱστορικὴ καὶ πολιτιστικὴ κληρονομία. Δεύτερον, γνωρίζει ἄριστα ὅτι ἡ τεράστια πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τάσσεται ὑπὲρ τῆς παραμονῆς στὴν Εὐρωζώνη πάσῃ θυσίᾳ∙ παρακολουθεῖ συστηματικὰ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ δείχνει στὶς δηλώσεις της.