Συνεργασία τοῦ ΔΝΤ μὲ ΑΙΙΒ

Ἡ Κριστὶν Λαγκὰρντ ἀνέφερε, στὸ διεθνὲς οἰκονομικὸ φόρουμ τοῦ Πεκίνου, ὅτι τὸ Διεθνὲς Νομισματικὲς Ταμεῖο θὰ συνεργασθεῖ μὲ τὴν Ἀσιατικὴ Τράπεζα Ὑποδομῶν καὶ Ἀναπτύξεως (ΑΙΙΒ), διότι τὴν θεωρεῖ συμπληρωματικὴ μὲ τὴν ἀποστολὴ τῆς Διεθνοῦς Τραπέζης∙ ἡ δήλωση τῆς προέδρου σημαίνει πλήρη ὑποστήριξη στὸ κινεζικὸ σχέδιο, ἀλλὰ καὶ ρήξη μὲ τὴν Οὐάσιγκτον. Ἡ ἱδρυτικὴ συνέλευση τῆς τραπέζης θὰ γίνει τὴν Παρασκευὴ στὴν Ἄλμα Ἄτα τοῦ Καζακστάν, μὲ τὴν συμμετοχὴ ὅλων σχεδὸν τῶν τριάκοντα χωρῶν τῆς Κεντρικῆς καὶ Ἀνατολικῆς Ἀσίας, ἀλλὰ καὶ Γερμανίας, Γαλλίας, Ἰταλίας, Βρεταννίας, Λουξεμβούργου καὶ Ἑλβετίας ἀπ’ τὴν Εὐρώπη καὶ Αὐστραλίας ἀκόμη∙ οἱ Ἀμερικανοὶ πιέζουν σκληρὰ τὸ Λονδίνο νὰ ἀποσύρει τὴν συμμετοχή του, ὅπως καὶ τὴν Ἰαπωνία, ἀλλὰ δὲν εἰσακούονται. Ἡ διεθνὴς οἰκονομικὴ ἰσορροπία ἀλλάζει ἄρδην, διότι ἡ ΑΙΙΒ στὴν πράξη ἐκτοπίζει τὴν ἐλεγχόμενη ἀπ’ τὴν Ἀμερικὴ Διεθνῆ Τράπεζα, μὲ τὶς πολιτικὲς προεκτάσεις της.