Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία καὶ πτωτικὲς στὴν Δύση∙ τὸ εὐρὼ ἀνατιμήθηκε στὰ 1,0886 δολλάρια καὶ στὰ 130,3750 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1181,40, καὶ πετρέλαιο, 55. Οἱ καλοὶ οἰωνοὶ γιὰ τὴν σύσταση τῆς Ἀσιατικῆς Τραπέζης Ὑποδομῶν καὶ Ἐπενδύσεων ἔχουν ἐνισχύσει τὴν ζήτηση στὶς ἀσιατικὲς ἀγορές, καὶ περισσότερο στὴν Σαγκάη, στὸ Χὸνγκ Κὸνγκ καὶ στὸ Τόκυο, ἀλλὰ μὲ ὑποχώρηση στὴν Βομβάη∙ ἡ ΑΙΙΒ θεωρεῖται πλέον ὡς ὁ κύριος χρηματοδότητης τῆς ἀναπτύξεως στὴν Ἀσία, μὲ τὸ Πεκῖνο ὡς πρῶτο συντελεστή. Οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες ἀντιλαμβάνονται ὅτι χρησιμοποιεῖται ὡς μέσο γιὰ τὴν ἀπαξίωση τῆς Διεθνοῦς Τραπέζης καὶ τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, παρὰ τὶς περὶ ἀντιθέτου διαβεβαιώσεις∙ ἡ στήριξη στὸ ἔργο της ἀπ’ τὸ ΔΝΤ ἀποβλέπει στὴν ἄμβλυνση τῶν ἐπιπτώσεων. Ἄλλωστε ἡ συμμετοχὴ τῶν μεγάλων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν παρέχει τὴν ἄνεση γιὰ τὴν συμμετοχὴ τῶν βιομηχανιῶν τους στὰ ἀναπτυξιακὰ ἔργα.