Κίνα, ὑδρογόνο γιὰ τρὰμ

Τὴν κίνηση τοῦ τρὰμ μὲ καύσιμο ὑδρογόνο ἐπετυχαν Κινέζοι μηχανικοὶ καὶ ἐλπίζουν ὅτι σύντομα θὰ ἀρχίσουν τὴν ἐμπορικὴ παραγωγή του∙ ἡ τεχνικὴ θεωρεῖται ἁπλῆ καὶ εὔχρηστη, ἐνῶ θὰ παρέχει τὴν ἄνεση διαδρομῆς ἑκατὸ χιλιομέτρων, μὲ ταχύτητα μέχρι ἑβδομῆντα χιλιόμετρα τὴν ὥρα καὶ θὰ ἐξασφαλίζει αὐτάρκεια διαδρομῶν γιὰ τρεῖς ὧρες στὴν πόλη. Τὸ κόστος παραγωγῆς δὲν ἀνακοινώθηκε, ἀλλὰ θεωρεῖται τεράστιο ἅλμα ἡ χρήση του γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ νέφους τὸ ὁποῖο μαστίζει τὶς μεγάλες πόλεις τῆς χώρας στὶς ἀνατολικὲς ἀκτές∙ οἱ ἐμπειρογνώμονες ὑπολογίζουν ὅτι θὰ μειωθεῖ στὸ ἥμισυ τὸ νέφος, διότι τὸ τράμ θὰ ἀντικαταστήσει τὰ σημερινὰ ἠλεκτροκίνητα μέσα μεταφορᾶς, ἀλλὰ καὶ τὰ αὐτοκίνητα, ὁπότε ἡ ἐκπομπὴ ρύπων θὰ μειωθεῖ κατὰ τὸ ἀντίστοιχο ποσοστό στὰ ἀστικὰ κέντρα.