Μεγάλην καὶ ἀναντίρρητον

Τὸ ἦθος τοῦ Ἀλέξανδρου μέτρησε περισσότερο στὴν ἀποδοχή του ἀπ’ τοὺς Ἕλληνες καὶ τοὺς ἄλλους λαούς∙ ἦταν μετρημένος καὶ προσεκτικὸς στὴν συμπεριφορά του πρὸς ὅλους, ἐνῶ διακρινόταν καὶ γιὰ τὴν μεγαλοψυχία του καὶ δὲν ἦταν καθόλου φιλάργυρος, τὸ ἀντίθετο μάλιστα, ἦταν πολὺ γενναιόδωρος πρὸς ὅλους. «Τὴν δὲ μεγάλην καὶ ἀναντίρρητον ἧτταν ἡττήθη Δαρεῖος καὶ ἐνέκλινεν ἀρετῇ καὶ μεγαλοφροσύνῃ καὶ ἀνδρείᾳ καὶ δικαιοσύνῃ»∙ τὴν μεγαλύτερη καὶ ἀδιαμφισβήτητη ἧττα ὑπέστη ὁ Δαρεῖος καὶ ὑπετάγη στὴν ἀρετὴ καὶ στὴν μεγαλοφροσύνη καὶ στὴν ἀνδρεία καὶ στὴν δικαιοσύνη. «Θαυμάσας τὸ ἐν ἡδονῇ καὶ χάρισιν ἀνίκητον»∙ καὶ θαύμασε τὸ ἀνίκητο τοῦ Ἀλεξάνδρου στὶς ἡδονὲς καὶ στὶς χάρες. «Ἐπεὶ γ’ ἐν πέλταις καὶ σαρίσσαις καὶ ἀλαλαγμοῖς καὶ συρράξεσιν ὅπλων ἀνίνητος ἦν»∙ διότι στὶς πέλτες καὶ στὶς σάρισσες καὶ στοὺς ἀλαλαγμοὺς καὶ στὶς συρράξεις μὲ ὅπλα ἦταν ἀνίκητος. Ἀλλὰ κρινόταν ἡ στάση μετὰ τὴν νίκη.