Προχειρότητες χωρὶς τέλος

Οἱ προχειρότητες τῆς κυβερνήσεως στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα δὲν ἔχουν τέλος, καθὼς καὶ τὸ τελευταῖο ὑπόμνημά της δὲν περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα, παρὰ εὐχολόγια ποὺ δὲν στηρίζονται στὰ στατιστικὰ στοιχεῖα∙ οἱ Εὐρωπαῖοι καταλαβαίνουν ὅτι εἶναι πρόβλημα ἐνδοκυβερνητικῶν ἀνταγωνισμῶν, ἐνῶ ἔχουν καταστήσει σαφές, ὅτι ἡ ἐκταμίευση τῆς δόσεως προϋποθέτει, ὄχι μόνο συμφωνία, ἀλλὰ καὶ τὴν ψήφιση ἀπ’ τὴν Βουλὴ τῶν μέτρων. Ἡ οἰκονομία ὅμως συνεχίζει τὴν συρρίκνωσή της καὶ ἡ ἀγορὰ τὴν ἀπονέκρωσή της, καθὼς ἄρχισε ἡ προσέλευση τῶν τουριστῶν, μὲ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα τῶν Καθολικῶν∙ οἱ ἀπειλὲς τῆς ἀριστερῆς πλατφόρμας φαίνεται ὅτι ἀνησυχοῦν περισσότερο τὸν Ναπολεοντίσκο, διότι καὶ στὴν Πολιτικὴ Γραμματεία δὲν βρῆκε ὑποστήριξη, παρὰ μόνο τὰ παγερὰ πρόσωπα τῶν περισοτέρων καὶ τὴν σκληρὴ κριτικὴ τῶν ἄλλων. Στὸ Μαξίμου διαπιστώνουν ὅτι δὲν εὔκολη ἡ συνέχιση τῆς καταστάσεως, ἔστω κι ἂν πληρώθηκαν τελικὰ οἱ συντάξεις αὐτοῦ τοῦ μηνός.