Συνεργασία, ΝΑΣΑ, Ροσκόσμος

Οἱ διαστημικὲς ἑταρεῖες, ΝΑΣΑ τῆς Ἀμερικῆς καὶ Ροσκόσμος τῆς Ρωσίας ὑπέγραψαν εἰκοσαετῆ συμφωνία συνεργασίας, γιὰ τὴν ἐγκατάσταση νέου διαστημικοῦ σταθμοῦ καὶ προγράμματος ἐξερευνήσεως τῆς Σελήνης καὶ τοῦ Ἄρεως∙ πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη τόσο εὐρεῖα συνεργασία τῶν δύο μεγαλυτέρων διαστημικῶν ἑταιρειῶν καὶ μάλιστα σὲ ἐποχὴ σκληρῶν οἰκονομικῶν μέτρων, ἐξ αἰτίας τῆς Οὐκρανίας, τῆς μίας χώρας κατὰ τῆς ἄλλης. Ἡ ζωὴ τοῦ σημερινοῦ διαστημικοῦ σταθμοῦ λήγει τὸ 2017 καὶ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ ἐγκαταστήσουν ἄλλον∙ στὸν τομέα αὐτὸ ἡ πρωτοπορία τῆς Ρωσίας εἶναι ἀδιαμφισβήτητη, καθὼς ἀπὸ ἐτῶν μὲ τὰ διαστημόπλοιά της πηγαινοέρχονται καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ κοσμοναῦτες. Τελικά, οἱ κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας ἀφοροῦν περισσότερο τοὺς Εὐρωπαίους καὶ δευτερευόντως ἀμερικανικὰ προϊόντα.