Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Τόκυο, ἐξ αἰτίας τῶν εἰδήσεων γιὰ συμφωνία στὶς διαπραγματεύσεις Ἰρὰν καὶ ἕξι μεγάλων γιὰ τὸ πυρηνικό του πρόγραμμα∙ τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε σταθερό, στὰ 1,0754 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 129,1750 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1181,25, καὶ τὸ πετρέλαιο, 55,30. Οἱ ἐπενδυτὲς πάντως δὲν ἀντέδρασαν ἀρκετὰ εὐνοϊκά, μᾶλλον ἐπειδὴ διατηροῦν τὶς ἐπιφυλάξεις τους οἱ Ἀμερικανοί, λόγῳ τῶν ἀντιδράσεων τοῦ Κογκρέσσου, καὶ ἀναμένουν τὴν τελικὴ πράξη ἐντὸς τῶν ἡμερῶν∙ ἡ ἐξομάλυνση τῶν σχέσεων μὲ τὴν Ρωσία εἶναι τὸ κύριο αἴτημα τῶν εὐρωπαϊκῶν οἰκονομικῶν κύκλων, διότι διαπιστώνουν ὅτι εἶναι οἱ μεγάλοι χαμένοι τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως, ἐπειδὴ ἔχουν ἀποκλεισθεῖ ἀπ’ τὴν μεγάλη ἀγορά της, κυρίως στὶς ἐπενδύσεις τους σὲ ἐνεργειακοὺς πόρους καὶ προηγμένης τεχνολογίας, μὲ ἐλάχιστες δυνατότητες ἐναλλακτικῆς λύσεως. Πολλοὶ παράγοντες εὐελπιστοῦν ὅτι σύντομα θὰ ἀρχίσει ἡ σταδιακὴ ἄρση τῶν κυρώσεων.