Ὁρόσημο τὸ Εὐρωσυμβούλιο

Τὸ σημερινὸ Εὐρωσυμβούλιο γιὰ τὸ μεταναστευτικὸ ἀποβαίνει μᾶλλον ὁρόσημο γιὰ τὴν διεθνῆ παρουσία τῆς Εὐρώπης∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἀναγνωρίζουν πλέον ὅτι εἶναι ἕρμαια τῶν δουλεμπόρων καὶ τῶν Τζιχαντιστῶν∙ αὐτοὶ κινοῦν τὰ ρεύματα τῶν ἀθώων μεταναστῶν καὶ τοὺς ρίχνουν βορᾶ στὰ θαλάσσια κύματα, μὲ σκοπὸ τὸν ἐκβιασμὸ τῶν εὐρωπαϊκῶν κυβερνήσεων. Χρειάζεται ἄμεση παρέμβαση στὴν ρίζα τοῦ κακοῦ, στοὺς τόπους ἐκκινήσεως τῶν σαπιοκάραβων καὶ αὐτοὶ εἶναι ἡ Λιβύη κυρίως καὶ ἡ Τουρκία∙ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ βροῦν τρόπους ἐλέγχου τῶν ὁρμητηρίων τῶν δουλεμπόρων. Στὴν Λιβύη ἡ πλήρης ἀναρχία δυσκολεύει τὰ πράγματα, διότι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση καὶ ἡ παραμονὴ δυνάμεων στὸ ἔδαφός της, γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς τάξεως∙ τὸ πῶς θὰ γίνει εἶναι τὸ ζητούμενο, διότι εἶναι ἀναγκαία ἡ συνεργασία μὲ τὴν Ρωσία καὶ τὴν Κίνα. Στὴν Τουρκία ἴσως εἶναι ἐπαρκεῖς οἱ διπλωματικὲς πιέσεις, μὲ κατάλληλο τρόπο καὶ διεθνῆ συνεργασία.