Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία καὶ πτωτικὲς στὴν Δύση∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,0743 δολλάρια καὶ 128,5950 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1202,40, καὶ μόνο τὸ πετρέλαιο ὑποχώρησε, 62,19. Ἡ ἀφροασιατικὴ διάσκεψη στὴν Τζακάρτα, γιὰ τὰ ἑξῆντα χρόνια ἀπ’ τὴν ἱστορικὴ διάσκεψη τῆς Μπαντούγκ, στὴν ὁποία καθιέρωθηκε καὶ ὁ θεσμὸς τοῦ τρίτου κόσμου, συμπληρώνει τὸ ἀνοδικὸ κλίμα τῆς ἀσιατικῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ καὶ τῆς δυτικῆς∙ στὴν Εὐρώπη παρατηρήθηκε ρευστοποίηση κερδῶν, ἀλλὰ καὶ ἐπίδραση ἀπ’ τὴν παράταση τῆς ἑλληνικῆς κρίσεως. Ἡ καταγραφὴ ἐμπορικοῦ πλεονάσματος στὴν Ἰαπωνία, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ τριετία, προκάλεσε τὴν ἐνίσχυση τῆς αἰσιοδοξίας∙ οἱ παρατηρητὲς τὴν ἀποδίδουν στὴν διολίσθηση τοῦ γιὲν καὶ στὴν ὑποχώρηση τῶν τιμῶν τοῦ πετρελαίου, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ συνέχισή του τοὺς ἑπόμενους μῆνες, διότι ἦταν 1,9 δις δολλάρια. Δὲν τελειώσει εὔκολα ἡ ὕφεση στὴν χώρα τοῦ ἀνατέλλοντος ἡλίου.