Συνεργασία, Ἀσίας, Ἀφρικῆς

Στὴν διεύρυνση τῆς συνεργασίας Ἀσίας καὶ Ἀφρικῆς ἀποβλέπει ἡ ἀφροασιατικὴ διάσκεψη κορυφῆς στὴν Τζακάρτα∙ στόχος της εἶναι, ὅπως ὑπογράμμισε ὁ Ξὶ Τζιπίνγκ, ἡ διεύρυνση τῶν ἀνταλλαγῶν τῶν δύο ἠπείρων, ἡ συνεργασία Νότου καὶ Νότου καὶ ἡ ἀποκατάσταση ἰσορροπίας Βορρᾶ, Νότου. Ἡ ἐπέτειος τῆς διασκέψεως τῆς Μπαντοὺνγκ τὸ 1955 ἑορτάζεται μὲ λαμπρότητα, διότι θεωροῦν τὴν νέα συνάντηση ὡς ἀπόδειξη ἐπιτυχίας τῆς πρώτης, ἐνῶ εἶναι ἐντελῶς διαφορετικὴ ἡ οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ δυναμικὴ τῶν δύο ἠπείρων σήμερα∙ στὰ πλαίσια τῆς διασκέψεως πραγματοποιήθηκε συνάντηση τῶν ἡγετῶν τῆς Κίνας καὶ τῆς Ἰαπωνίας, μὲ σκοπὸ τὴν ἄμβλυνση τῶν διαφορῶν καὶ τὴν προσέγγιση τῶν δύο μεγάλων οἰκονομιῶν τῆς Ἀσίας. Ἡ σύσταση τῆς Ἀσιατικῆς Τραπέζης Ὑποδομῶν καὶ Ἀναπτύξεως θεωρεῖται ὡς ἡ ἀμτομηχανὴ γιὰ τὴν ἤπειρο.