Ἀπόνερα τοξικῶν ὁμολόγων

Οἱ ἀμερικανικὲς καὶ βρεταννικὲς ἐποπτικὲς ἀρχὲς τῶν τραπεζῶν ἐπέβαλαν, στὴ μεγάλη γερμανικὴ τράπεζα Deutscebank, πρόστιμο 2,3 δις εὐρώ, γιὰ τὴν παραπλάνηση τῶν πελατῶν της κατὰ τὶς συναλλαγές τους μὲ τὸ euribor, τὸ ἐπιτόκιο βραχυχρονίων δανεισμῶν∙ ἡ τράπεζα διαμαρτυρήθηκε στοὺς τύπους, ἀλλὰ ἀποφάσισε τὴν ἀλλαγὴ τῆς ἡγεσίας της ἀναγνωρίζοντας ὅτι εἶναι ἔνοχη. Τὂ πρόστιμο ἐπεβλήθη στὴν στιγμὴ τῆς κατακορύφου πτώσεως τῶν ἐπιτοκίων στὴν εὐρωπαϊκὴ κεφαλαιαγορὰ σὲ ἀρνητικὰ μάλιστα ἐπίπεδα γιὰ τὸ euribor, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία του∙ τὰ ὑπερπλεονάζοντα δυτικὰ κεφάλαια στρέφονται πρὸς τὰ εὐρωπαϊκὰ ὁμόλογα, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ περισσότερες χῶρες τῆς Εὐρωζώνης νὰ προσφέρουν τὰ βραχυμεσοπρόθεσμα ὁμόλογά τους μὲ ἀρνητικὸ ἐπιτόκιο. Σὲ αὐτὸ συνετέλεσε καὶ ἡ διάθεση πιστώσεων ἀπ’ τὸ πρόγραμμα Ντράγκι 1,1 τρις εὐρώ, γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς. Μόνο ἡ Ἑλλὰς βρίσκεται ἐκτὸς νυμφῶνος μὲ ἐπιτόκιο 30%, διότι ὁ Ναπολεοντίσκος ὑπνώττει μακαρίως.