Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν παγκοσμίως πτωτικὲς τάσεις, μετὰ τὴν σχετικὴ ἄνοδο τῶν προηγουμένων ἡμερῶν∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,995 δολλάρια καὶ 131,1750 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1204,80, ἀλλὰ τὸ πετρέλαιο ὑποχώρησε, 64,64. Ἡ ρευστοποίηση κερδῶν συνεχίσθηκε στὴν Δύση, ἐνῶ φαίνεται ὅτι ἡ αἰσιοδοξία γιὰ ἐπίλυση τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος διαχέεται στοὺς ἐπενδυτές, ἂν καὶ ὑπάρχουν ἀκόμη ἐπιφυλάξεις γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα∙ οἱ ἐπενδυτὲς ἀναμένουν ἁπτὲς ἀποδείξεις γιὰ νὰ ἀλλάξουν τὴν στάση τους, μετὰ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις στὴν Ἑλλάδα. Στὴν Ρωσία συνεχίσθηκε ἡ ἀνατίμηση τοῦ ρούβλιου, κατὰ 17%, παρὰ τὴν συνέχιση τῶν δυτικῶν κυρώσεων∙ ἤδη ἄρχισε ἡ ἐπανεισροὴ κεφαλαίων στὴν χώρα, ἂν καὶ τὰ περισσότερα εἶναι κεφάλαια τῶν κερδοσκόπων, τὰ ὁποῖα εἶχαν ἐκρεύσει τὸ παρελθὸν ἔτος. Ἐπίσης παρουσιάσθηκαν καὶ τὰ πρῶτα δείγματα ἀνακάμψεως τῆς ρωσικῆς οἰκονομίας∙ φαίνεται ὅτι, οἱ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις ἔχουν πλέον ὁλοκληρωθεῖ καὶ ἀντιστραφεῖ τὰ οἰκονομικὰ δεδομένα.