Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, μᾶλλον διότι διαφαίνεται προοπτικὴ συμφωνίας τῆς τρόϊκας μὲ τὴν Ἑλλάδα∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1135 δολλάρια καὶ 133,9150 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 66,88, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1179. Ἡ ἀνάπτυξη στὴν Εὐρωζώνη, γύρω στὸ 1,5% φέτος, ἐνισχύει τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν ἐπενδυτῶν γιὰ τὸ μέλλον, καθὼς ἡ ρευστότης ἔχει αὐξηθεῖ σημαντικά, χάρις στὸ πρόγραμμα Ντράγκι∙ ἀντιθέτως ἡ ὑποχώρηση τῆς ἀναπτύξεως στὸ 0,2% στὶς Ἡνωμένες Πολιτείες τὸ πρῶτο τρίμηνο προκαλεῖ ἀνησυχίες γιὰ τὴν οἰκονομία τους, καὶ ἀποδίδεται στὴν πτώση τῶν τιμῶν τοῦ πετρελαίου καὶ στὴν μείωση τῆς παραγωγῆς του στὸ ἐσωτερικό, μαζὶ μὲ τὴν ἀνατίμηση τοῦ δολλαρίου καὶ τὴν ὑποχώρηση τῶν ἐξαγωγῶν. Στὶς ἀγορὲς συζητεῖται εὐρύτατα ἡ λειτουργία τοῦ Ταμείου Συναλλαγματικῆς Ἀρωγῆς τῶν ΒΡΙΚΣ, μὲ κεφάλαιο ἑκατὸ δις δολλάρια, γιὰ τὴν παροχὴ βοηθείας σὲ ὅποιον ἔχει ἀνάγκη. Πλήττουν εὐθέως τὸ ΔΝΤ οἱ Ἀναδυόμενοι.