Ἑλλάς, ὁλοταχῶς σὲ ὕφεση

Ὁλοταχῶς σὲ ὕφεση ὁδηγήθηκε ἡ χώρα τὸ τρίμηνο τῆς συριζαίας διακυβερνήσεως, ὅπως καταγράφεται ἀπ’ τὴν ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν ἀνάπτυξη στὴν Εὐρώπη τὸ 2015∙ στὴν Εὐρωζώνη προβλέπεται 1,8% καὶ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, 1,9%, ἀλλὰ ἡ Ἑλλὰς κινεῖται μὲ 0,5%, ὅταν στὶς προβλέψεις τοῦ Δεκεμβρίου ἦταν στὸ 2,6%, ἤτοι στὸ ὑψηλότερο ποσοστὸ τῆς Εὐρωζώνης. Ἡ πολιτικὴ ἀστάθεια θεωρεῖται ὁ πρῶτος παράγων∙ δηλαδὴ οἱ Εὐρωπαῖοι διαβλέπουν πολιτικὲς ἐξελίξεις, ἐπειδὴ διαπιστώνουν ὅτι ὁ συνασπισμὸς τῶν συνεταίρων ἀδυνατεῖ νὰ κυβερνήσει. Ἡ ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης, τόσο τῶν ξένων ἐπενδυτῶν οἱ ὁποῖοι φεύγουν προτροπάδην, ὅσο καὶ τῶν Ἑλλήνων οἱ ὁποῖοι κρατοῦν τὶς ὅποιες ἀποταμιεύσεις τους γιὰ χειρότερες μέρες, εἶναι ἡ κύρια αἰτία∙ ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν ἐνέπνευσε ἐμπιστοσύνη σχεδὸν ἀπ’ τὴν ἀρχή, ἐνῶ οἱ ἑκατὸ μέρες γιορτάζονται μὲ τὴν παταγώδη ἀποτυχία του ἀναγνωρισμένη ἀπὸ ἐχθροὺς καὶ φίλους. Οἱ ἐσωτερικὲς συγκρούσεις ἀποβαίνουν ἡ χαριστικὴ βολή.