Κατάργηση τῆς διαύγειας

Στὴν ἔμμεση κατάργηση τῆς διαύγειας προχωρεῖ ἡ κυβέρνηση μὲ τροπολογία ποὺ κατατέθηκε στὸ νομοσχέδιο τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν∙ σὲ αὐτὴ περιέχεται διάταξη στὴν ὁποία ἀναφέρεται ὅτι, «ἀπ’ τὴν ἀνάρτησή τους στὴν διαύγεια» γίνονται γνωστὲς οἱ δαπάνες τῶν νέων νόμων καὶ ὄχι ἀπ’ τὴν δημοσίευσή τους στὴν ἐφημερίδα τῆς κυβερνήσεως∙ δηλαδὴ καταργεῖται ὁ βασικὸς ὅρος τῆς διαύγειας, ὅτι μὲ τὴν δημοσίευση στὴν ἐφημερίδα τῆς κυβερνήσεως ἀναρτῶνται στὴν διαύγεια ὅλες οἱ πράξεις τῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ ὑποχρεώνεται ὥς τὸ τέλος τοῦ ἔτους νὰ τὶς ἀναρτήσει. Τὸ πραγματικό της πρόσωπο ἀπκαλύπτει ἡ κυβέρνηση∙ στὴν τακτοποίηση ἡμετέρων, συνδικαλιστῶν καὶ ἄλλων, ἀποβλέπει, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀπόκρυψη τῶν ἰδιοτελῶν ἐνεργειῶν της. Θὰ δοῦμε καὶ ἄλλα…