Ἀμερική, μεγάλο ἔλλειμμα

Τὸ ἐμπορικὸ ἔλλειμμα σημείωσε τὸν Μάρτιο ἅλμα στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, στὰ 51,4 δις δολλάρια, τὸ μεγαλύτερο ἀπ’ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2008, μετὰ τὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων∙ οἱ ἐξαγωγὲς συνολικὰ μειώθηκαν ἀπότομα στὰ 188 δις, τὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο ἀπὸ εἰκοσαετίας, καὶ ἐκεῖνες πρὸς τὴν Κίνα χειρότερα. Ἡ κυρία αἰτία εἶναι ἡ κρίση τοῦ πετρελαίου καὶ ἡ ὑποχώρηση τῶν ἐργασιῶν στὸν τομέα τῆς ἐνεργείας σὲ σημαντικὸ βαθμὸ καὶ ἡ ἀνατίμηση τοῦ δολλαρίου∙ τὸ ἀπότελεσμα ἦταν ἡ μείωση τῆς ἀναπτύξεως στὸ 0,2% τὸ πρῶτο τρίμηνο, ἀπὸ 2,2% τὸ προηγούμενο καὶ οἱ μαζικὲς ἀπολύσεις στὶς μεγάλες πετρελαϊκὲς ἑταιρεῖες. Τὸ ἐμπορικὸ ἔλλειμμα μὲ τὴν Κίνα αὐξήθηκε κατὰ 38,6% στὰ 31,2 δις δολλάρια, ἐνῶ μικρότερη ἦταν ἡ αὔξηση πρὸς τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἰαπωνία∙ οἱ ἀναλυτὲς θεωροῦν χειρότερη ἐξέλιξη τὴν δεύτερη θέση στὴν προτίμηση τῶν ξένων ἐπενδυτῶν τῆς Ἀμερικῆς, μετὰ τὴν Εὐρωζώνη.