Ντόνμπας, ἀποδοχὴ ρουβλίου

Στὴν γενικὴ ἀποδοχὴ τοῦ ρουβλίου στὸ Ντόνμπας, ὡς κύριο νόμισμα σὲ ἀντικατάσταση τῆς οὐκρανικῆς χρύνια, ἔχει ὁδηγήσει ὁ πόλεμος στὴν Ἀνατολικὴ Οὐκρανία∙ οἱ συναλλαγὲς γίνονται κυρίως μὲ τὸ ρωσικὸ νόμισμα καὶ συμπληρώνουν τὴν ἐνσωμάτωση τῶν μεγάλων βιομηχανιῶν της στὶς ρωσικὲς ἐπιχειρήσεις, ὅπως ἦταν καὶ ἐπὶ κομμουνισμοῦ. Ἀκόμη καὶ στὸ λιανικὸ ἐμπόριο καὶ στὰ αὐτόματα μηχανήματα τῶν τραπεζῶν οἱ συναλλαγὲς γίνονται μὲ ρούβλια∙ τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι προτιμοῦν τὸ ρωσικὸ νόμισμα καὶ στὶς γειτονικὲς ἐπαρχίες, Χαρκὼβ καὶ Ὀδησσοῦ, ἀλλὰ ὄχι μὲ τὴν ἐπίσημη μορφὴ τοῦ Ντόνμπας. Πρακτικὰ αὐτὸ σημαίνει τὴν πλήρη ἀπόσπαση τῶν δύο ἐπαρχιῶν, Ντόνετσκ καὶ Λουκάνσκ, ἀπ’ τὴν οὐκρανικὴ κυβέρνηση∙ ἂν συνεχισθεῖ αὐτὸ γιὰ κάποιο διάστημα, τότε εἶναι δύσκολη ἡ ἐπιστροφή τους στὴν κυριαρχία τοῦ Κιέβου.