Ἑλλάς, στήριξη Εὐρωπαίων

Ἡ ἔγκριση δύο δις εὐρὼ ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν τραπεζῶν δείχνει τὴν μεγάλη στήριξη τῶν Εὐρωπαίων πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ὅταν ἡ κυβέρνησή μας δὲν κάνει τίποτε πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση∙ ὁ δανεισμός μας ἀπ’ τὸν ELA ὑπερβαίνει τὰ 110 δις, ὅσο κανένα ἄλλο μέλος τῆς Εὐρωζώνης. Ἡ κυβέρνηση ἐπὶ τρίμηνο, ὄχι μόνο δὲν ἔκανε τίποτε γιὰ τὴν προώθηση τῶν διαπραγματεύσεων, ἀλλὰ πρόβαλε μόνο ἐμπόδια στὶς σχέσεις μας μὲ τοὺς ἑταίρους καὶ ἀπειλοῦσε θεοὺς καὶ δαίμονες∙ τὸ κατάλαβε τώρα, ὅταν ἡ οἰκονομία ξανακατρακύλισε σὲ ὕφεση, ἡ μόνη στὴν Εὐρωζώνη, καὶ τὸ κράτος ἔμεινε ἐντελῶς ἀπὸ χρήματα μὲ τὴν ἀγορὰ ἀπονεκρωμένη. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἔβαλε μυαλὸ πολὺ ἀργά, ἀφοῦ ἤδη ἔχει γίνει ὁ περίγελως τῆς Εὐρώπης καὶ ὁ ἀποδιοπομπαῖος τράγος στὸ ἐσωτερικό∙ αὐτὸν θεωροῦν πλέον ὡς ὑπεύθυνο οἱ ἀσθενεῖς τῶν νοσοκομείων καὶ οἱ συγγενεῖς τους.