Καθοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, ἐξ αἰτίας τῆς στασιμότητος στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1310 δολλάρια καὶ 134,9650 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 68,13, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1183. Οἱ ἐπενδυτὲς ἐπανέρχονται στὴν διστακτικότητα, σὲ Ἀμερικὴ καὶ Ἀσία, λόγῳ τοῦ στασιμοπληθωρισμοῦ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ τῆς διευρύνσεως τοῦ ἐμπορικοῦ ἐλλείμματος, ἐνῶ ἡ αὔξηση τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου δὲν θεωρεῖται ἱκανὴ γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος∙ οἱ διαφαινόμενες ἐνδείξεις γιὰ συμφωνία στὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα δὲν πείθουν καὶ πολύ, διότι ἔχουν κουρασθεῖ οἱ ἀγορὲς ἀπ’ τὶς παλινωδίες καὶ τὶς ψευδολογίες τῆς κυβερνήσεώς μας∙ οἱ ἐπενδυτὲς ἀπαιτοῦν ἁπτὲς ἀποδείξεις καὶ μᾶλλον θὰ ἀλλάξουν στάση μόνο μὲ τὴν ἀνακοίνωση τῆς συμφωνίας. Ὁ πόλεμος στὴν Ὑεμένη ἀποτελεῖ ἀνασταλτικὸ παράγοντα, διότι ἀπειλεῖ μὲ κλείσιμο τὸν δρόμο τοῦ Σουέζ, τῆς ζωτικῆς διώρυγος γιὰ τὸ ἐμπόριο μεταξὺ τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀσίας.