Ἀναγωνισμός, Ριάντ, ΗΠΑ

Στὴ συνέχιση τοῦ ἀνταγωνισμοῦ ης ἐπιδίδονται οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία, μετὰ τὴν προσέγγιση τῆς Ἀμερικῆς μὲ τὸ Ἰράν∙ ὁ βασιλεὺς Σαλμὰν δὲν ἀνταποκρίθηκε στὴν πρόσκληση τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα γιὰ διάσκεψη κορυφῆς τῶν ἡγετῶν τοῦ Κόλπου στὴν Οὐάσιγκτον αὔριο, ἐνῶ αὐξάνει τὶς πιέσεις του στὴν Ὑεμένη καὶ ἔχει συγκεντρώσει 150000 στρατὸ στὰ σύνορα, μὲ ἄμεση ἀπειλὴ τὴν εἰσβολή, ἂν καταρρεύσει τὸ καθεστὼς τοῦ φιλικοῦ του σημερινοῦ προέδρου. Οἱ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ συνεχίζονται, ἂν καὶ οἱ Ἰσλαμιστὲς Χοῦτσι ζήτησαν ἐκεχειρία μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Ἰράν∙ ὁ βασιλεὺς φοβᾶται ὅτι θὰ κινδυνεύσει ἡ ἐξουσία του, ἐὰν ἡ Ὑεμένη περάσει σὲ σιιτικὸ ἔλεγχο, ἐνῶ ἄμεσες θὰ εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις στὰ ἐμιρᾶτα τοῦ Κόλπου. Ἡ ἰσορροπία δυνάμεων ἀλλάζει, μὲ τὸν θρησκευτικὸ πόλεμο στὴν πρώτη γραμμή , καὶ τοὺς Σουνίτες σὲ εὐθεῖα ἀντιπίθεση κατὰ τῶν Σιιτῶν στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴν Συρία.