Πεκῖνο, διεθνὴς παρέμβαση

Τὴν ἀλλαγὴ τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς τάξεως ἐπιδιώκει τὸ Πεκῖνο, ἀφοῦ ἔχει διασφαλίσει τὴν οἰκονομική του ῥώμη καὶ εὐρὺ πλέγμα σχέσεων μὲ τοὺς Ἀναδυομένους καὶ τοὺς Ἀσιάτες∙ βασικὸς ἄξων στὴν πολιτική του αὐτὴ εἶναι ἡ συνεργασία μὲ τὴν Ρωσία, στὰ πλαίσια τῆς Εὐρασιατικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης καὶ τῶν δρόμων τοῦ τσαγιοῦ, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ ρεμίνμπι ὡς βασικὸ ὅπλο του. Στὰ πλαίσια αὐτὰ μείωσε προχθὲς τὸ βασικὸ ἐπιτόκιο κατὰ 0,25% στὰ 2,25%, μὲ σκοπὸ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος στὴν ἀγορά, ἐνῶ ὑποσχέθηκε νέα μείωση ἐντὸς τοῦ ἔτους. Ἡ λειτουργία τοῦ Ταμείου Συναλλαγματικῆς Σταθερότητος τῶν Ἀναδυομένων ἀπ’ τὸν Ἰούλιο θεωρεῖται ἀπαρχή, μὲ κεφάλαιο ἑκατὸ δις δολλάρια καὶ ἐφεδρεία τὰ τέσσερα τρις κινεζικὰ ἀποθέματα, ὁπότε γίνεται ἀνταγωνιστὴς τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου.