Σινορωσικὰ ναυτικὰ γυμνάσια

Τὰ πρῶτα σινορωσικὰ ναυτικὰ γυμνάσια ἄρχισαν στὴν Κεντρικὴ Μεσόγειο, μὲ τὴν συμμετοχὴ ἐννέα πλοίων, πέντε ρωσικῶν καὶ τεσσάρων κινεζικῶν∙ οἱ δύο μεγάλες δυνάμεις κάνουν ἔτσι αἰσθητὴ τὴν παρουσία τους στὴν νευραλγικῆς σημασίας θάλασσα καὶ δείχνουν ἀποφασισμένες παραμεῖναι στὴν περιοχή. Στὴν πράξη ἀμφισβητοῦν τὴν κυριαρχία τοῦ ἀμερικανικοῦ ἕκτου στόλου, ἂν καὶ ἔχει μειωθεῖ συμαντικὰ ἡ δύναμή του γιὰ λόγους οἰκονομίας, καὶ διεκδικοῦν ἐνεργὸ ρόλο στὴν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ τῆς Βορείου Ἀφρικῆς∙ πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη δυναμικὴ παρουσία ρωσικοῦ στόλου, μετὰ τὴν κατάρρευση τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ τῆς Κίνας. Στὸν Εἰρηνικὸ καὶ στὸν Ἀρκτικὸ ὠκεανὸ ἔχουν γίνει πολλὰ σινορωσικὰ ναυτικὰ γυμνάσια, ἀλλὰ στὴν Μεσόγειο εἶναι τὰ πρῶτα∙ οἱ Ἀμερικανοὶ ἀνησύχησαν σφόδρα καὶ γι’ αὐτὸ ἔσπευσε χθὲς ὁ Τζὼν Κέρρυ στὸ Σότσι. Ἀλλάζει ἔτσι ριζικὰ ἡ ἰσορροπία δυνάμεων στὴν εὐαίσθητη περιοχή μας.