Ἐπίσπευση ἰδιωτικοποιήσεων

Στὴν ἐπίσπευση μερικῶν ἰδιωτικοποιήσεων τρέχει ἡ κυβέρνηση, ὡς δεῖγμα γραφῆς πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους, ἀλλὰ καὶ αὐτὰ τσιγκούνικα, λόγῳ κομματικῶν ἀντιδράσεων∙ ΟΛΠ καὶ ἀεροδρόμια ἐπιταχύνονται, ἀλλὰ τὸ μεγάλο πρόβλημα εἶναι ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς καὶ ἡ συνεχὴς ὑπονόμευσή της, μὲ τὶς δηλώσεις τους γιὰ χρεωκοπία, ἀπ’ τοὺς ἁρμόδιους ὑπουργούς. Τὸ κράτος ἔχει ἐπιβάλει πλήρη στάση πληρωμῶν, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν διακοπὴ ὅλων τῶν δημοσίων ἔργων καὶ τῶν περιφερειακῶν μὲ τὶς δεσμεύσεις τῶν διαθεσίμων τῶν ὀργανισμῶν τους∙ τὸ χειρότερο εἶναι ἡ κυρίαρχη ἀβεβαιότης καὶ ὁ φόβος γιὰ τὸ αὔριο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν κινεῖται τίποτε στὴν ἀγορά, ἐνῶ καὶ τὰ ὑποκαταστήματα τῶν τραπεζῶν εἶναι ἄδεια, καθὼς δὲν διαθέτουν ρευστότητα γιὰ τοὺς πελάτες τους. Ἡ κατάσταση αὐτὴ δὲν μπορεῖ νὰ κρατήσει πολύ, μὲ τὰ νοσοκομεῖα σὲ ὑπολειτουργία καὶ τὸ ἄγχος τῶν συντάξεων στὸ κατακόρυφο, ἐνῶ στὸν ἰδιωτικὸ τομέα ἔχουν ξεχάσει τὶς πληρωμές.